ComSoc Macedonia Student Achievement Award

The Republic of Macedonia ComSoc Chapter is pleased to announce the establishment of the ComSoc Macedonia Student Achievement Award.

The price is awarded annually to a single student who is enrolled as a Master student in Telecommunications and Communications Technologies at any University in the Republic of Macedonia. It is awarded for excellent research results in telecommunications achieved by the selected candidate during the previous or current year.

The selection criteria comprise:
• Co-author of a paper (or papers) published in a journal with an impact factor
• Co-author of a paper (or papers) published in a journal with international editorial board
• Co-author of a paper (or papers) published on conferences supported by IEEE ComSoc

The award is fully sponsored by the Republic of Macedonia ComSoc Chapter. For this purpose, the Chapter will apply for funding each year to the headquarters of the IEEE Communications Society. Depending on the allocated funds, the award budget can vary from one year to the next.

 
 

——————————

Воспоставување на Награда за студентско достигнување
на Одделот за телекомуникации при македонската
IEEE секција

Почнувајќи од 2012 година, Одделот за телекомуникации при македонската IEEE секција ја востановува Награда за студентско достигнување (ComSoc Macedonia Student Achievement Award).

Наградата се доделува еднаш годишно на еден студент запишан на магистерски студии по телекомуникации и комуникациски технологии на универзитет во Република Македонија. За добитник на Наградата се избира кандидат кој постигнал одлични резултати при спроведени истражувања во областа на телекомуникациите во претходната или тековната година.

Критериумите по кои се врши оценувањето на кандидатите се следниве:
• Ко-авторство на труд/трудови објавени во списание со импакт фактор
• Ко-авторство на труд/трудови објавени во списанија со меѓународен уредувачки одбор
• Ко-авторство на труд/трудови објавени на конференции поддржани од IEEE ComSoc

Фондот за наградата целосно се обезбедува од страна на Одделот за телекомуникации при македонската IEEE секција. За таа намена, Одделот за телекомуникации секоја година ќе аплицира за наменски средства во централата на IEEE Communications Society во Њу Јорк. Во зависност од доделените средства, буџетот на Наградата може да се менува на годишно ниво.

 
 

——————————

ComSoc Macedonia Best Practical Diploma Thesis “Nikola Tesla” Award

Starting from 2016, IEEE ComSoc Macedonia will award ComSoc Macedonia Best Practical Diploma Thesis “Nikola Tesla” in the telecommunications area.

The award “Nikola Tesla” for best practical diploma thesis in the area of telecommunications marks the 60th anniversary of the birth of Nikola Tesla. The award will be given to a student graduating in telecommunications and information engineering whose diploma thesis contains a practical ICT system or a part of it, whether it is hardware, software or a combination.

 
 

——————————

Воспоставување на Награда “Никола Тесла” за најдобра практична дипломска работа од областа телекомуникации

Почнувајќи од 2016 година, Одделот за телекомуникации при македонската IEEE секција ја востановува Награда “Никола Тесла” за најдобра практична дипломска работа од областа телекомуникации (ComSoc Macedonia Best Practical Diploma Thesis “Nikola Tesla”).

Наградата “Никола Тесла” за најдобра практична дипломска работа од областа телекомуникации се воведува со цел одбележување на 60-годишнината од раѓањето на Никола Тесла. Истата ќе се доделува на дипломец oд областа на телекомуникации и информациско инженерство кој во својата дипломска работа самостојно изработил практичен ИКТ систем или дел од него, било да станува збор за хардвер, софтвер или комбинација.

 
 

——————————

Award Winner for 2012

Award Winner for 2013

Award Winner for 2014

Award Winner for 2015

Award Winners for 2016