2012 ComSoc Macedonia Student Achievement Award

Elena Boskovska is the first recipient of the ComSoc Macedonia Student Achievement Award. She is an undergraduate (Bachelor) student in Telecommunications at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (FEIT) at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. The price is awarded to Elena Boskovska for winning the second place at the international student competition in telecommunications at “Elektrijada”, which took place between 18 and 23 May 2012 in Kranevo, Bulgaria.

The award ceremony took place on 22 June 2012 at the Institute of Telecommunications at FEIT. Prof. Gavrilovska (a Senior Member of the IEEE Communications Society) gave the award to Elena Boskovska. Here are several photos of the award ceremony.

Student Achievement Award 2012

Награда за студентско достигнување за 2012 година

Првиот добитник на наградата за студентско достигнување на Одделот за телекомуникации при македонската IEEE секција за 2012 година е Елена Бошковска. Таа е студент во трета година на студиската програма Телекомуникации на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Наградата за студентско достигнување на Елена Бошковска и е доделена за освоено второ место на меѓународниот натпревар по телекомуникации на Електријадата, која се одржа меѓу 18 и 23 мај 2012 година во Кранево, Бугарија. Повеќе детали може да се најдат тука.

Наградата беше доделена на 22 јуни 2012 година во просториите на Институтот за телекомуникации на ФЕИТ. Наградата на Елена и беше доделена од страна на проф. Лилјана Гавриловска (член на Одделот за телекомуникации и поранешен негов претседател). Погоре се дадени некои слики од настанот.