Награда за студентско достигнување за 2015 година

————————————————————-

Ивана Николоска e добитник на Наградата за студентско достигнување на Одделот за телекомуникации на РМ за 2015 година. Таа е магистрант на студиската програма „Безжични и мобилни комуникации“ при ФЕИТ во Скопје (ментор: проф. Зоран Хаџи-Велков).

Наградата на Ивана Николоска и се доделува за следниве достигнувања во нејзините научни истражувања во тековната година:

  • Ко-авторство во научниот труд „Wireless networks with energy harvesting and power transfer: joint power and time allocation“, прифатен за печатење во научното списание IEEE Signal Processing Letters
  • Објавен труд на конференцијата ЕТАИ 2015 (24-26 септември 2015 година, Охрид), која е спонзорирана од Одделот за телекомуникации на РМ.
  • Објавени трудови на конференциите EAI Faboulos 2015 (23-25 септември 2015 година, Охрид) и IEEE TELSIKS 2015 (14-17 октомври 2015 година, Ниш).

Наградата е воспоставена во 2012 година, и се доделува еднаш годишно на студент запишан на додипломски или магистерски студии по телекомуникации и комуникациски технологии на универзитет во Република Македонија. За добитник на Наградата се избира кандидат кој постигнал одлични резултати при спроведени истражувања во областа на телекомуникациите во претходната или тековната година.

Церемонијата за доделување на Наградата се одржа во просториите на Институтот за телекомуникации при ФЕИТ во Скопје на 12 ноември 2015 година. Наградата се состои од Сертификат и паричен надоместок.

 

 

2015 Student Achievement Award of the Macedonia ComSoc Chapter

————————————————————————–

Ivana Nikoloska is the recipient of the 2015 Student Achievement Award.

Ivana Nikoloska is a Master of Science student at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. She is enrolled with the study program “Wireless and Mobile Communications” and supervised by Prof. Zoran Hadzi-Velkov. She receives the award for the following research achievements during this year:

1. Co-authorship in the paper “Wireless networks with energy harvesting and power transfer: joint power and time allocation”, accepted for publication in the journal IEEE Signal Processing Letters.

2. Co-authorship in a scientific paper published in the proceedings of the conference ETAI 2015 (24-26 September 2015, Ohrid, Macedonia), which is sponsored by the ComSoc Macedonia Chapter.

3. Co-authorship in scientific papers published in the proceedings of the conferences EAI Faboulos 2015 (23-25 September 2015, Ohrid) and IEEE TELSIKS 2015 (14-17 October 2015).

The award ceremony took place on 12 November 2015 at the Institute of telecommunications, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

 

Ivana Pic 2

Ivana Pic 3

Ivana Pic 4

Ivana Pic 11